COMPANY
정보센터소개
인사말
조직도
오시는 길

문의메일 : Mail to admin
팩스 : 02-6234-4719
AM 09:30부터 PM 5:30분 / 토,일 공휴일 휴무
 조직도
정보센터소개 > 조직도
상호 : 중소기업교육정보센터  사업장주소 : 경기도 부천시 소사구 송내대로39   대표자 : 진재훈  사업자번호 : 128-86-07154
대표안내전화 : 02-3390-8880   FAX :  02-6234-4719   개인정보보호책임자 : 우소영   호스팅 제공자 : e-sens
Copyright ⓒ 2020 Biz Education Information Center. All rights reserved. Mail to admin